top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Crea Concepts projecten & standbouw gevestigd en kantoorhoudend te Deventer, Nederland. (K.V.K, Apeldoorn nr. 50074474)

 

Artikel1: toepasselijkheid.1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Creaconcepts projecten & standbouw, hierna te noemen Creaconcepts enerzijds en haarwederpartij/koper anderzijds. Creaconcepts projecten & standbouw zal deze voorwaarden aan al haar bestendige relaties ter hand stellen en van deze toepasselijkheid melding maken.1.2 Bij strijdigheid van deze voorwaarden met die enige opdrachtgever c.q. derde prevaleren de voorwaarden van Creaconcepts.

 

Artikel 2: Aanbieding.2.1 Ieder aanbod van Creaconcepts is vrijblijvend; zij is geldig gedurende 2 maanden, tenzij anders aangegeven.2.2 De in aanbiedingen, prijslijsten en andere documentatie voorkomende gegevens, zoals afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, maten en gewichtsopnames zijn voor Creaconcepts niet bindend.2.3 Geringe in de handel gebruikelijkerwijs toelaatbaar geoordeelde of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur, afwerking, maat en gewicht worden voorbehouden.

 

Artikel 3: prijs.3.1 Ieder vermelde prijs geld af Deventer, Nederland, inclusief verpakking, exclusief omzetbelasting, tenzij anders schriftelijk overeen gekomen.3.2 Indien na de datum van het tot stand komen van de overeenkomst een of meer der kostprijs bepalende factoren een verhoging ondergaat - ook al geschied dit in gevolg voorzienbareomstandigheden - is Creaconcepts gerechtigd de overeengekomen prijs dien overeenkomstig te verhogen.

 

Artikel 4: Levering4.1 Verkoop/levering geschiedt behoudens anders luidend beding voetstoots en geeft de koper derhalve geen aanspraak jegens Creaconcepts uit hoofde van dwaling/non conformiteit.4.2 Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, af magazijn Deventer.

 

Artikel 5: Levertijd5.1 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Bij niet-tijdige levering dient de koper Creaconcepts schriftelijk in gebreke te stellen. Het is Creaconcepts toegestaan verkochtezaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Creaconcepts bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud.6.1 De door Creaconcepts geleverde zaken blijven het eigendom van Creaconcepts totdat koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Creaconcepts gesloten overeenkomsten isnagekomen: betaling van de koopsom met betrekking tot de geleverde / te leveren artikelen en diensten. Voldoening van de vordering wegens niet-nakoming door de koper.6.2 Door Creaconcepts afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfuitoefening wordendoorverkocht. De koper is niet bevoegd het geleverde te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.6.3 Indien de koper zijn verplichingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Creaconcepts gerechtigd de goederen waarop eigendomsvoorbehoud rust bijde koper of derde, die de zaak voor de koper houden, weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te (doen) verschaffen op straffe van een boet van 10%van het door hem verschuldigde per dag.6.4 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Creaconcepts hiervan zo snel mogelijk alsredelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.6.5 De koper verplicht zich op eerste verzoek van Creaconcepts: alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken teverpanden aan Creaconcepts op de manier zoals wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW.de vorderingen die koper verkrijgt jengens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Creaconcepts geleverde zaken te verpanden aan Creaconcepts op demanier die wordt voorgeschreven in artikel 3: 239 BW.de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken aan het eigendom van Creaconcepts;op andre manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Creaconcepts te bescherming van eigendomsrecht met betrekking tot de zken wil treffen en welke dekoper niet onredelijk hindren in de normale uitoefening van haar bedrijf.

 

Artikel 7: Gebreken.7.1 De koper dient de gekochte zaken bij levering - of zo spoedig mogelijk daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. De koper dient na te gaan of de juiste zaken zijn geleverd of deafgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen en/of de geleverde zaken voldoen aan een overeengekomen kwaliteit. Creaconcepts staat er nietvoor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de koper deze wil bestemmen, zelfs niet indien het doel aan Creaconcepts is kenbaar gemaakt, tenzij zulks uitdrukkelijk doorCreaconcepts bij de koop is overeengekomen. Creaconcepts geeft geen gerantie voor technische adviezen en ondersteuning.7.2 Zichtbare gebreken of tekorten dient de koper binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan Creaconcepts te melden, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens Creaconceptsterzake van die gebreken of tekortkomingen vervalt.7.3 Niet zichtbare gebreken of tekortkomingen dint de koper binnen 8 dagen na constatering schriftelijk aan Creaconcepts te melden doch niet later dan 1 jaar na factuurdatum, bijoverschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens Creaconcepts terzake van bedoelde gebreken of tekortkomingen vervalt. De koper dient aan te tonen dat het gebrek of detekortkoming uitsluitend of overwegend is opgetreden als direct gevolg van materiaal en/of fabricagefouten.7.4 Indien Creaconcepts aansprakelijkheid voor gebreken of tekortkomingen erkent is zij gerechtigd ter harre keuze de zaken te herstellen of in ruil voor de geleverde zaken nieuwe televeren. Kosten voor montage en demontage zijn voor rekening van de koper.7.5 Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur, afwerking, maat en gewicht kunnen geen grond voor reclame en garantie opleveren.7.6 Koper heeft geen aanspraak op garantie wegens gebreken die zijn ontstaan door geweld van buitenaf, verkeere behandeling of andere omstandigheden buiten controle van Creaconcepts.7.7 Gedurende de tijd dat de koper in gebreke is met de uitvoering van diens contractuele verplichtingen jegens Creaconcepts is iedere aanspraak op garantie opgeschort.7.8 Voldoening aan deze garantieverplichtingen geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andre vordering tot schadevergoeding is uitgesloten, tenzij schade het gevolg is vangrove schuld aan de zijde van Creaconcepts. Indien Creaconcepts desondanks tot vergoeding van schade gehouden wordt geacht, zal deze schade geacht worden ten hoogste gelijk tezijn aan de factuurprijs van het gebrekkige deel dat de schade heeft veroorzaakt.

 

Artikel 8: Betaling8.1 Betaling door koper dient te geschieden zonder korting binnen 30 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag ten gunste van Creaconcepts. Na het verstrijkenvan 30 dagen na factuurdatum is de koper in verzuim. De koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag rente verschuldigd van de wettelijke rente plus twee.Betalingscondities ten behoeve van te leveren stands zijn: 50% bij opdracht, 50% + restbedrag bij opbouw, voor aanvang beurs. Rest kunnen bijkomende kosten zijn door koper besteld.Restfacturen van opdrachten na het versturen van de opdrachtfactuur dienen per omgaande te worden voldaan.8.2 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper, daaronder begrepen aanvragen daartoe ten laste van of door de koper, zullen verplichtingen van koperonmiddelijk opeisbaar zijn.8.3 Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langstopenstaan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een recentere factuur.8.4 De koper is niet bevoegd de betalingsverplichtingen op te schorten. Verrekening met een vordering welke de koper meent te hebben op Creaconcepts is uitgesloten.

 

Artikel 9: Incassokosten9.1 Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen allee redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voorrekening van koper. In ieder geval is koper verschuldigd:over de eerste €3.000,- 15%over het meerdere tot € 6.000,- 10%over het meerdere tot € 15.000,- 8%over het meerdere tot € 60.000,- 5%over het meerdere 3%Indien Creaconcepts aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.9.2 De koper is jegens Creaconcepts de door haar gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Creaconcepts en dekoper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechtelijke uitspraak in kracht vangewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in ongelijk wordt gesteld.

 

Artikel 10: Overmacht.10.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Creaconcepts zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien envoorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn inbegrepen:situaties, die verband houden met het weer of weersinvloeden;stakingen in andere bedrijven dan die van Creaconcepts alsmede wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Creaconcepts;een algemene gebrek aan hetgeen voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie noodzakelijk is;niet-voorzienbare stagnatie bij toeleverenciers of andere derden, waarvan Creaconcepts afhankelijk is, en algemene vervoersproblemen.10.2 Creaconcepts heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Creaconcepts haar verbintenis hadmoeten nagekomen.10.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Creaconcepts opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Creaconceptsniet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.10.4 Indien Creaconcepts bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigdhet reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als reedsgeleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 11: Geschilbeslechting.11.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en Creaconcepts, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslechtdoor de rechtbank te Zwolle. Creaconcepts blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasbare internationale verdrag bevoegde rechter.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht.12.1 Op elke overeenkomst tussen Creaconcepts en koper is Nederlands recht van toepassing.12.2 Niet van toepassing en uitdrukkelijk uitgesloten is het Verdrag der Verenigde Naties, inzake in internationale koopovereenkomst betreft de roerende zaken (GISG)

 

Artikel 13: Wijziging van de voorwaarden.13.1 Creaconcepts is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerktreden. Creaconcepts zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem dewijziging is medegedeeld.

bottom of page